VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

Milí návštěvníci webových stránek www.pajadesign.cz,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami mého e-shopu. Velmi mě těší, že vás nabídka na webových stránkách www.pajadesign.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) zaujala. Přála bych si, aby pro vás byl nákup v e-shopu příjemně stráveným časem a abyste byli s nákupem spokojení.

Celý proces nákupu zboží od jeho výběru až po dodávku a vše, co můžete očekávat a jak budu postupovat v případě vašich požadavků, je pro vás sepsáno v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (zkráceně jen „VOP“).
VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. 
 
KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?
VOP se použijí pro prodej zboží přes webové rozhraní. Samotný proces nákupu zboží a uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

OBSAH VOP:

1. Základní údaje o prodávajícím
2. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše
3. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?
4. Jak je to s cenou zboží a jak se platí?
5. Jakým způsobem vám bude zboží dodáno?
6. Odstoupení od Smlouvy
7. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád
8. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
9. Závěrem1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODÁVAJÍCÍM

Ing. Pavla Hlaváčová
IČ:                               09493417
Sídlo:                          Jana Masaryka 1354/1, 500 12 Hradec Králové
E-mail:                        info@pajadesign.cz
Telefon:                      +420 776 169 315
Jsem zapsána v živnostenském rejstříku.
Nejsem plátce DPH.

Adresa pro doručování: Pod Lipami 2663/3, 130 00 Praha 3

Na uvedeném e-mailu info@pajadesign.cz jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.
 

2. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ?
Kupujícím je ten, kdo se mnou prostřednictvím webového rozhraní uzavře kupní smlouvu, na základě které koupí některé z nabízených položek zboží.
Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?
Na prodej produktů je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní), jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?
Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?
Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?
Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  

3. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

3.1. Jako Kupující objednáváte zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.
 
3.2. POPIS ZBOŽÍ: Na webovém rozhraní naleznete seznam zboží a podrobný popis jednotlivých položek, jejich případných variant a, je-li to u daného produktu potřebné, i s uvedením dalších důležitých informací ke zboží, zejména návodu na jeho používání a péči.
Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů a máte tak možnost zjistit jejich spokojenost se zbožím. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 
3.3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ: Pro objednání zboží přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném zboží (vložením objednávaného zboží do „košíku“ webového rozhraní obchodu a uvedením počtu/množství objednávaného zboží, případně i varianty zboží, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail, telefonní kontakt a vyberete způsob úhrady a způsob doručení zboží.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.
O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu. V textu e-mailu naleznete také platební údaje. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena.
Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP.

3.4. Jako Prodávající si vyhrazuji právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy, pokud se materiál na výrobu zboží již nevyrábí anebo pokud dojde u dodavatele k vyčerpání skladových zásob a dodavatel není dlouhodoběji schopen dodat nový materiál na mnou vyráběné zboží. Ze stejných důvodů jsem oprávněna i odstoupit od uzavřené Smlouvy (neboť bych nebyla schopna vašim požadavkům vyhovět), přičemž odstoupení může být učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na váš mailový kontakt a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili kupní cenu, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátím s vámi dohodnutým způsobem, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží nebo účinnosti odstoupení od Smlouvy.

Pokud některý výrobní materiál není aktuálně skladem a ani do 10 dnů k dodání mým dodavatelem, informuji Vás o tom e-mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu a případně uvedu předpokládané datum dostupnosti materiálu (pokud je známo) a předpokládané datum dokončení výrobků, které jste si objednali. Materiál pro výrobu mých výrobků je dodáváno i ze zemí mimo EU a dodavatel nemůže zcela ovlivnit dobu dodání v závislosti na nutnosti celního odbavení a dalších vnějších okolností. Může se tedy stát, že nebude možno přesně určit, kdy dodávaný materiál dorazí a kdy přesně bude objednávka dokončena a vyřízena.

3.5. V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

3.6. Objednávat zboží přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedice probíhá pouze v pracovní dny. Upozorňuji, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

3.7. Vlastnické právo ke zboží na vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali.

4. JAK JE TO S CENOU ZBOŽÍ A JAK SE PLATÍ?

4.1 CENA ZBOŽÍ: Na webovém rozhraní je u zboží vždy uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. K ceně zboží je připočítáváno dopravné (viz podrobněji článek V. těchto VOP). Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je již uvedena včetně dopravného.

4.2 Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátím. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

4.3 Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4.4 ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

Bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet č.: 2500540643/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. Pokyny k platbě obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve a správně dodán.

4.5 SPLATNOST KUPNÍ CENY: Kupní cena je splatná do 5 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

5. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDE ZBOŽÍ DODÁNO?

5.1 ZPŮSOB DODÁNÍ. Zboží je možné dodat přepravcem na vámi uvedenou doručovací adresu. Způsob dodání vyberete na webovém rozhraní při objednávce zboží. Moje povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě moje povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte mě (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

5.2 DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží.

Expedice

  • Zboží, které je mnou vyráběno na zakázku, je připraveno k expedici obvykle do 14 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.
  • Zboží, které je skladem, je připraveno k expedici obvykle do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.
  • O expedici obdržíte informaci na váš e-mail zadaný v objednávce.

Dodací lhůta u zboží je zpravidla do 3 pracovních dní od předání zboží přepravci, není-li na webovém rozhraní výslovně uvedeno jinak. Pokud by zboží nebylo možné v této lhůtě dodat, budu vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak vy, tak já od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

5.3 NÁKLADY NA DOPRAVU. Výše ceny za dodání zboží závisí na vámi zvoleném způsobu dodání a je uvedena na webovém rozhraní. Na webovém rozhraní bude uveden i případný limit objednávky, při jehož dosažení je doprava zdarma.

5.4 Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, mám nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mi z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.

5.5 Vyhrazuji si právo upravit podrobněji podmínky Dodání zboží a dopravy v samostatném dokumentu.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1 Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na info@pajadesign.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde: FORMULÁŘ

V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Pokud toto právo využijete a odstoupíte od Smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy mi předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste obdrželi dle Smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenství a případných dárků, které jste spolu se zbožím obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučuji vám zboží pojistit.

Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží v e-shopu zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

Prosím vezměte na vědomí, že podle § 1837 NOZ nemůže ani Spotřebitel odstoupit od Smlouvy:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

V těchto případech tak odstoupení od Smlouvy neumožňuji ani Kupujícím, kteří nejsou spotřebitelé.

6.2 Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním zboží uhrazených. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona vám vrátím částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsem však povinna vám peníze vrátit dříve, než zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste zboží odeslali na adresu uvedenou v čl. I. VOP. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste mi je uhradili (tj. bankovním převodem). Vezměte prosím na vědomí, že bude-li vrácené zboží poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká mi nárok na náhradu újmy tím vzniklé a mám právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bych vám vrátila pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.

6.3 V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny za objednané zboží do 2 pracovních dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

6.4 Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

6.5 Je-li vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

 

7. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1 Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

7.2 Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ a § 2161 až 2164 NOZ.

7.3. Jako Prodávající vám odpovídám, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídám za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití jako prodávající uvádím nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Spotřebiteli dále odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na zboží uvedeno jinak. 
Nejste-li spotřebitelem, odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.


Upozorňuji, že při srovnání dodaného zboží může být drobný rozdíl v barevnosti dodaného zboží oproti barvě, jak se jeví na monitoru počítače, tabletu či mobilního telefonu, vzhledem k různému nastavení barevnosti monitorů. Taková drobná odchylka proto není důvodem pro reklamaci. 

7.4 V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu zboží za nové anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového zboží bez vad anebo opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nové nebo po opravě funkční zboží bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

7.5 Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním.

7.6 Reklamaci prosím uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení. Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce, žádám vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako Kupující jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@pajadesign.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento mi bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky mi dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.

 

8. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese info@pajadesign.cz.

8.1 Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

8.2 Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. ZÁVĚREM

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

9.1 Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem. 

9.2 Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

9.3 Tyto VOP jsou účinné od 21. 2. 2021.